Polityka Jakości

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Polityka Jakości

Polityka Jakości wynika z Misji Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o., która brzmi:

Zdrowie Dziecka, Radość Rodziców, Nasz Cel”

Polityka Jakości przyjęta przez Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. jest realizowana w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych Pacjenta w okresie wieku rozwojowego, który wymaga świadczeń medycznych: w stanach zagrożenia życia, w chorobach wieku rozwojowego, w zakresie: diagnostyki i leczenia mukowiscydozy, diagnostyki i leczenia atopii i alergii, rehabilitacji dzieci i młodzieży, długoterminowej opieki domowej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w każdym innym stanie pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia.

Mając na uwadze potrzeby Naszych Pacjentów i ich Rodziców dążymy do świadczenia usług dobrej jakości. Celem naszych działań jest ciągle doskonalenie, w związku z tym w Szpitalu wdrożono System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z Międzynarodową Normą EN-ISO 9001:2015

 

Cele jakościowe stojące przed Naszym Szpitalem to:

 • Realizacja świadczeń zdrowotnych w myśl przyjętej w Misji Szpitala zasady: „Pacjent, Podmiot Opieki, Partner

  w Działaniu”.

 • Ciągłe doskonalenie opieki medycznej, świadczonej Pacjentowi.

 • Zapewnienie na każdym etapie opieki – diagnozowania, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, promowania zdrowia - poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia Małego Pacjenta i jego Rodzica.

 • Zapewnienie bezpiecznych i przyjaznych warunków pobytu w Szpitalu.

 • Kreowanie środowiska pracy, w którym pracownicy mogą w pełni angażować się w realizację celów organizacji i celów własnych.

 • Rozwój Szpitala – dążenie do zapewnienia kompleksowej opieki nad dzieckiem w zdrowiu i chorobie, poprzez poszerzanie zakresu usług medycznych.

 • Dbanie o wzajemną korzystną współpracę z dostawcami usług zewnętrznych.

 • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

   

Wymaganą i deklarowaną Pacjentowi „jakość opieki” uzyskujemy poprzez:

 • realizację świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta,

 • monitorowanie poziomu zadowolenia Pacjenta i jego Rodzica z wykorzystywaniem wniosków w doskonaleniu obsługi Pacjenta,

 • dbanie o wizerunek Szpitala, kulturę organizacyjną oraz skuteczną komunikację interpersonalną,

 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników Szpitala

 • zakup nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego, oraz dbanie o jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie,

 • sukcesywne remonty poszczególnych Oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów zawartych w aktach prawnych.

 • efektywne i skuteczne zarządzanie zasobami Szpitala.

 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

   

 1. Zarząd Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), weryfikuje „Politykę Jakości” przystosowując ją do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych i zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

 2. Kadra kierownicza deklaruje pełne zaangażowanie własne i podległego personelu we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oraz ich stałe doskonalenie dla tworzenia Pacjentom i ich Rodzicom coraz lepszych warunków pobytu i leczenia.

 3. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do zajmowanych stanowisk pracy.

 4. Polityka Jakości jest znana pracownikom Spółki oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

 

Prezes Zarządu
Szpitala Dziecięcego Polanki
im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
Małgorzata Paszkowicz