Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uczestnikiem Projektu „Pomorskie e-Zdrowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7, „Zdrowie”, działanie 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne”.

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie” jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie” będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” przewiduje rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 14 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego.

Wartość przedsięwzięcia we wszytkich 14 pomorskich podmiotach leczniczych to 184 132 844,00 zł, natomiast wartość przedsięwzięcia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. to 5 370 114,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85%.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://ezdrowie.pomorskie.eu/